Download Kitab Tafsir Al Jalalain Lengkap 30 Juz. Kitab Tafsir Al Jalalain sebuah kitab tafsir Al-Qur'an terkenal, yang awalnya disusun oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459, kemudian dilanjutkan oleh murid beliau Imam Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505.

Kitab ini diberi nama Jalalain sesuai dengan nama pengarangnya yaitu dua Jalaluddin.

Kitab tafsir Al Jalalain umumnya dianggap sebagai kitab tafsir klasik Sunni yang banyak dijadikan rujukan, sebab dianggap mudah dipahami dan terdiri dari hanya satu jilid saja.

Imam Jalaludin al-Mahalli mengawali penulisan tafsir sejak dari awal surah Al-Kahfi sampai dengan akhir surah An-Naas, setelah itu beliau menafsirkan surah Al-Fatihah sampai selesai.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli kemudian wafat sebelum sempat melanjutkannya.

Imam Jalaluddin as-Suyuthi kemudian melanjutkannya, dan memulai dari surah Al-Baqarah sampai dengan surah Al-Isra'.

Kemudian ia meletakkan tafsir surah Al-Fatihah pada bagian akhir urutan tafsir dari Al-Mahalli yang sebelumnya. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar kerja masing-masing penafsir tersebut.

Tafsir Jalalain adalah salah satu dari sekian banyak kitab tafsir hasil karya tulis ulama terdahulu yang masih populer hingga sekarang. Kitab tafsir ini tergolong ke dalam kitab tafsir yang pembahasannya menjurus kepada penganalisaan segi susunan kalimat, asal-usul kata-katanya, dan segi bacaannya.

Atau dengan kata lain Kitab Tafsir Jalalain merupakan kitab tafsir yang menonjolkan segi pembahasan ilmu Nahwu, sharaf, dan qira'ahnya. Hal ini karena al-Qur'an diturunkan dengan memakai bahasa Arab sehingga untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar, orang dituntut terlebih dahulu untuk memahami faktor-faktor di atas sebagai modal dasarnya.

Oleh karena itu Kitab Tafsir Jalalain ini sangat cocok untuk para pemula yang ingin mendalami tafsir Al Qur'an.Biografi Jalaluddin al-Mahally

Nama asli beliau adalah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim al-Mahalli Asy-Syafi'i, dilahirkan di Mesir  pada tahun 791 Hijriyah, dan wafat pada permulaan 864 Hijriyyah.

Beliau adalah seorang yang sungguh-sungguh menekuni berbagai ilmu agama, antar lain fiqih, tauhid, uslu fiqh, nahwu, sharaf dan mantiq.

Beliau berguru kepada al-Badr Mahmud al-Aqsara'i, al-Burhan aal-Bajuri, Asy-Syams al-Basati, Al-A'la al-Bukhari dan lain-lainnya.

Di masa beliau, beliau merupakan seorang 'alamah terkemuka, terkenal pandai dalam pemahaman masalah-masalah agama, sehingga sebagian orang menyebutnya seorang yang memiliki pemahaman yang brillian melebihi kecemerlangan berlian.

Tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa beliau tidak mampu banyak menghafal, dan sesungguhnya pemahaman yang dimiliki beliau tidak mau menerima kekeliruan.

Beliau juga terkenal seorang ulama yang saleh dan wara', konsisten kepada pemahaman salaf, dan tidak pernah berhenti dari kegiatan ber-amar ma'ruf nahi munkar, meskipun mendapat cacian orang dalam membela perkara yang haq.

Dalam menghadapi para pembedar dan penguasa yang dzalim, beliau selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka sering datang mengunjungi beliau , tetapi beliau tidak terpengaruh oleh mereka, bahkan mereka tidak diperkenankan masuk menemui beliau.

Pernah ditawarkan kepada beliau jabatan qadi terbesar di negerinya, tetapi beliau tidak mau menerimanya. Beliau lebih suka memegang majelis tadris fiqih di al-Muayyidiyah dan al-Darquqiyyah.

Kitab yang ditulis beliau menjadi pusat perhatian banyak orang dan dijadikannya sebagai pegangan mereka dalam belajar. Kelebihannya ialah gaya bahasanya sangat ringkas, data-datanya lengkap dan terseleksi, ungkapannya fasih, uraiannya dan penyelesaiannya sangat jelas.

Diantara karya tulis beliau ialah Syarah Jam'ul Jawami' fil Usul, Syarah al-Minjah (Tentang fiqih Syafi'i) dan Syarah al-Waraqat (tentang ushul fikih); karya lainnya ialah tafsir ini.

Biografi Jalaluddin as-Suyuthi

Nama asli beliau ialah Abul Fadl alias Abdurrahman ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad as-Suyuthi, lahir pada bulan Rajab tahun 848 Hijriyah, wafat malam Jum'at tanggal 19 bulan Jumadil Ula tahun 911 Hijriyah.

Beliau seorang hafidz hadits, musnid, muhaqiq, dan telah hafal al-Qur'an weaktu berusia 8 tahun, serta telah banyak menghafal kitab karya para ulama di masa beliau.

Orang tua beliau meninggal dunia semasa beliau berusia 5 tahun, lalu pengasuhan beliau diwasiatkan kepada sejumlah ulama, antara lain al-Kamal ibnul Hammam.

Beliau belajar dari banyak guru; menurut perhitungan murid beliau yang bernama ad-Daudhi, guru beliau ada 51 orang, hasil karya beliau lebih dari 500 buah. Beliau juga seorang yang piawai dalam kecepatan menurut ad-Daudi dalam satu hari pernah beliau mampu menulis sebanyak tiga fel karya tulis.

Ketenaran hasil karya beliau tidak disangsikan lagi karena telah menyebar di seluruh kawasan Timur dan Barat serta diterima oleh banyak orang. Setelah usia beliau menginjak 40 tahun, beliau istirahat dari kegiatan menulis dan mengisi sisa usia hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Untuk itu beliau tinggal di Raudatul Miqyas, tidak berpindah dari sana sampai meninggal dunia.

Semoga Allah merahmati beliau berdua, amin.

Baiklah bagi yang ingin mendownload Kitab Tafsir ini langsung saja Download Kitab Tafsir Al Jalalain.
loading...

2 komentar

Bisa kok mas. Klik "Free Download. Click to Start Download".

Jika ada link yang rusak mohon untuk dilaporkan lewat komentar atau kontak kami. Terima kasih
EmoticonEmoticon